Mehrere Musiker spielen als kleines Orchester in der Kirche

Kam­mer­mu­sik­kon­zert mit dem Trio E.T.A in Bad Homburg

Kon­zert­be­ginn: 19:00 Uhr
Ort: Schloss­kir­che, 61348 Bad Hom­burg vor der Höhe, Frankfurt
Pro­gramm: Wer­ke von D. Schost­a­ko­witsch und F. Schubert
Ticket­an­fra­gen an Freun­de jun­ger Musi­ker Frank­furt: https://freunde-junger-musiker-frankfurt.de/contact-us/